ข่าวประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม พ.ศ.2560   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
21 สิงหาคม พ.ศ.2560   ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 3
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
17 สิงหาคม พ.ศ.2560   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
15 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
10 สิงหาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญเข้าร่่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
8 สิงหาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายงบประมาณปี 2557-2558 ให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปี 2557-2558
8 สิงหาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)โรงพยาบาลนาคู
7 สิงหาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลนาคู
7 สิงหาคม พ.ศ.2560   ตารางบันทึกข้อมูลแพทย์วิถีธรรม
5 สิงหาคม พ.ศ.2560   เครื่องมือประเมิน รอบที่ 2 ปี 2560
31 กรกฎาคม พ.ศ.2560   เอกสารนำเสนอการประชุมประเมิน SAT รอบที่ 2 ปีงบประมาณ2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
26 กรกฎาคม พ.ศ.2560   ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. /ฝึกอบรมอาชีพ จ.มหาสารคาม
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายสุขภาพดีวิถีธรรม ปีงบประมาณ 2560
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา
24 กรกฎาคม พ.ศ.2560   ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)จำนวน1อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)จำนวน5อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
21 กรกฎาคม พ.ศ.2560   ผลการพิจารณาเพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนามน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
19 กรกฎาคม พ.ศ.2560   รับสมครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ