ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
   

นายแพทย์พีระ อารีรัตน์

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นายแพทย์วรวิทย์  เจริญพร

ตำแหน่ง :นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
 
 
 
 
 
   

เภสัชกรหญิงพรพิมล ภูวธนานนท์

ตำแหน่ง : เภสัชกรเชี่ยวชาญ

 
 
 
 
 
   

นางศันสนีย์ นิชพานิช

ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

 
 
 
 
 
   

นางฉวีวรรณ ชมภูเขา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

 
 
 
 
 
     
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th