ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
   

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
 
   

นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม

ตำแหน่ง :นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
 
 
 
 
 
   
   

ดร.สม นาสอ้าน

ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

 
 
 
 
 
   

นายประสิทธิ์ สงกันหา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

 
 
 
 
   

นายยุทธพล ภูเลื่อน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ