ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
   

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
 
 
   

นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม

ตำแหน่ง :นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
 
 
 
 
 
   
   

ดร.วิมลรัตน์ ภูผาสุข

ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

 
 
 
 
 
   

นางฉวีวรรณ ชมภูเขา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ