โครงสร้างและบทบาทผู้บริหาร สสจ.กาฬสินธุ์
ชื่อ - สกุล
ภาระกิจกลุ่มงาน
1.นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
1.กลุ่มงานควบคุมโรค
2.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
3.กลุ่มงานนิติการ

2.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(นางศันสนีย์ นิจพานิช)
1.กลุ่มงานพัฒนารูปแบบคุณภาพและบริการ
2.โครงการ พอ.สว.


3.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข)
1.กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ
2.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.กลุ่มงานประกันสุขภาพ


4.เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(เภสัชกรหญิงพรพิมล ภูวธนานนท์)

1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข5.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(นางฉวีวรรณ ชมภูเขา)
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

   
   
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th