โครงสร้างและบทบาทผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 

นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 

1.นายพรพัฒน์  ภูนากลม ( ว. ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 

1.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

1.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

1.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 

1.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

สาธารณสุขเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 1 เมือง/สหัสขันธ์/ดอนจาน/กมลาไสย/ร่องคำ/ฆ้องชัย

 

2.นายสม  นาสอ้าน  ( ส. ) รักษาในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

 

2.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

2.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

2.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 

2.4 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (NCD)

 

สาธารณสุขเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 2 กุฉินารายณ์/เขาวง/ห้วยผึ้ง/นาคู

 

3.นายประสิทธิ์ สงกันหา ( บ.9 ) รักษาในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

 

3.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 

 

3.2 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ

 

3.3 กลุ่มงานกฎหมาย

 

สาธารณสุขเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 3 สมเด็จ/คำม่วง/นามน/สามชัย

 

4.นายยุทธพล ภูเลื่อน ( บ.8 ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

 

4.1 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

4.2 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 

4.3 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

 

สาธารณสุขเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 4 ยางตลาด/ห้วยเม็ก/หนองกุงศรี/ท่าคันโท