โครงสร้างและบทบาทผู้บริหาร สสจ.กาฬสินธุ์
ชื่อ - สกุล
ภาระกิจกลุ่มงาน
1.นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(นพ.ไพรัตน์ สงคราม)
1.กลุ่มงานควบคุมโรค
2.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
3.กลุ่มงานนิติการ

2.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดร.วิมลรัตน์ ภูผาสุข)
1.กลุ่มงานพัฒนารูปแบบคุณภาพและบริการ
2.โครงการ พอ.สว.


3.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดร.วิมลรัตน์ ภูผาสุข)
1.กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ
2.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.กลุ่มงานประกันสุขภาพ


4.เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(ภก.กฤช โชติการณ์)

1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข5.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(นางฉวีวรรณ ชมภูเขา)
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล