เกร็ดความรู้น่าสนใจของ
10 ประเทศอาเซียน
- ประเทศอาเซียนที่ใหญ่ที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย
- ประเทศอาเซียนที่เล็กที่สุด คือ ประเทศสิงคโปร์
- ประเทศที่เป็นหมู่เกาะ คือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์
- ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล คือ ประเทศลาว
- อาเซียน 10 ประเทศ มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 4,479,210.5 ตารางกิโลเมตร (2,778,124.7 ตารางไมล์)
- อาเซียน 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันทั้งหมด 640 ล้านคน
- ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนเกาะมากที่สุดในโลก ประมาณ 18,000 เกาะ
- ประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ำจืดเลย คือ ประเทศสิงคโปร์
- 10 ประเทศอาเซียน มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศรวมกันเท่ากับ 800,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
- 10 ประเทศอาเซียน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวมกันเท่ากับ 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
- ประเทศอินโดนีเซีย คือประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ประสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรใดๆเลย แต่มีความเจริญมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
- 3 ประเทศอาเซียน คือไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่งออกยางพารารวมกันสูงที่สุดในโลก
- ไทยและเวียดนาม คือสองประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก
- ประเทศอาเซียนมีความยาวชายฝั่งทะเลรวมกันยาว 110,000 กิโลเมตร เกือบ 3 เท่าของเส้นรอบโลก
- อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก คือมีมากกว่า 30,000 เกาะ
- ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีการค้าขายระหว่างกันมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ