ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 3 ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มิถุนายน พ.ศ.2564   แบบสำรวจความต้องการบุคลากรสาธารณสุข 10 สายงาน
24 มิถุนายน พ.ศ.2564   ประกาศการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับต้นสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
17 มิถุนายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
15 มิถุนายน พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (พยาบาลวิชาชีพ)
14 มิถุนายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
11 มิถุนายน พ.ศ.2564   กรอบการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ2 ปีงบประมาณ 2564
10 มิถุนายน พ.ศ.2564   รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 6 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
10 มิถุนายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานนายแพทย์ชำนาญการ
10 มิถุนายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
10 มิถุนายน พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 มิถุนายน พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
9 มิถุนายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
27 พฤษภาคม พ.ศ.2564   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 4 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
21 พฤษภาคม พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
21 พฤษภาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ
21 พฤษภาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงำตแหน่งแพทย์แแผนไทยชำนาญการ
20 พฤษภาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่่อขอรับเงินตำแหน่งสายงานนายแพทย์ชำนาญการ
18 พฤษภาคม พ.ศ.2564   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2564   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)
17 พฤษภาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสายงานแพทย์แผนไทยชำนาญการ

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760