ข่าวรอบรั่ว สสจ.กส.
ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓9 สัญญาณการมาเยือนของ โรค เบาหวานพชอ. เขต 7ไข้เลือดออกข่าวประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   สำเนาประกาศจังหวัดเรื่องผลการคัดเลือกเข้าประเมินตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   คำอธิบายตัวชี้วัดกรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) ประจำปี 2563
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (รพ.สต.บ้านคำบง อ.ห้วยผึ้ง)
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (8 อัตรา รพ.คำม่วง)
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพร.กุฉินารายณ์)
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (4 อัตรา รพ.สหัสขันธ์)
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (นักวิชาการสาธารณสุข อ.ยางตลาด)
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง)
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รพ.ดอนจาน อ.ดอนจาน)
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (พยาบาลวิชาชีพ)
31 ตุลาคม พ.ศ.2562   เปิดรับสมัครคัึดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฝึกอบรม ณ Nippon Medical School
31 ตุลาคม พ.ศ.2562   กำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือกเพ่ือย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)(ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลกมลาไสย
28 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสายงานนักเทคนิคการแพทย์
25 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกเพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานนักกายภาพบำบัด
25 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ ประเมินเลื่อนระดับชำนาญการสายงานนักเทคนิคการแพทย์
24 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ในการสรรหา พกส. สสอ.ยางตลาด)
20 ตุลาคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000