ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2022-01-18 15:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 1 (μg/m3)
PM 10 :1(μg/m3)
Thai AQI : 1
ค่าอุณหภูมิ :33.29 C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม พ.ศ.2565   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนายการ
14 มกราคม พ.ศ.2565   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
10 มกราคม พ.ศ.2565   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นักายภาพบำบัดชำนาญการ)
10 มกราคม พ.ศ.2565   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
7 มกราคม พ.ศ.2565   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 ธันวาคม พ.ศ.2564   นำส่งประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ (เอกสารแนบตามหนังสือ ที่ กส 0032/ว 16089 ลว. 21 ธันวาคม 64)
21 ธันวาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (เภสัชกรชำนาญการ)
21 ธันวาคม พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 ธันวาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 ธันวาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
10 ธันวาคม พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 ธันวาคม พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   ผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผช.สสอ. รวมจำนวน 6 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
20 ตุลาคม พ.ศ.2564   แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566
10 ตุลาคม พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 ตุลาคม พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760