ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มิถุนายน พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
12 มิถุนายน พ.ศ.2561   เอกสารเพื่อจัดทำ ประวัติรับราชการ ก.พ.7 สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
7 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
6 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
1 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
1 มิถุนายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
24 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561   บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561    งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561   คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (เฉพาะใบสมัคร)
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน
9 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
9 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ