ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมิน เลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ
19 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ๋์
16 มีนาคม พ.ศ.2561   การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 มีนาคม พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
9 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะขอประเมินเลื่อนเภสัชกรชำนาญการ
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
7 มีนาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 อัตรา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน "MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล"
6 มีนาคม พ.ศ.2561   แบบสำรวจข้อมูลวิสัญญีวิทยาเพื่อการจัดสรรวิสัญญีพยาบาลเขต 7
5 มีนาคม พ.ศ.2561   แบบฟอร์มรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
2 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 ฉบับปรับปรุงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนายการ จำนวน ๑ อัตรา ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่งว
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 32 และ ผบต.รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ SSF-M จำนวน 1 อัตรา