ข่าวรอบรั่ว สสจ.กส.
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562"สสจ.กาฬสินธุ์" ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 (ทบทวน ปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประชุมฟื้นฟูทีมผู้จัดการรายกรณี NCD & CKD ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ครัวเรือนยากจนเป้าหมายภายใต้ "โครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ธันวาคม พ.ศ.2562   การสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่7
13 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ
13 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหา พกส. 4 อัตรา(รพ.สหัสขันธ์)
13 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (รพ.ดอนจาน)
12 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
11 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
11 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินเลื่อนระดับตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
6 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิดตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)กลุ่มสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีลาเรียน
4 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเลื่อนระดับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรือง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สสอ.ห้วยผึ้ง)
4 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รพร.กุฉินารายณ์)
3 ธันวาคม พ.ศ.2562   เล่มแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 ฉบับ PDF
3 ธันวาคม พ.ศ.2562   เล่มแผนยุทธศาสตร์ปี 2563 word
2 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (รพ.สหัสขันธ์)
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนระดับนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (รพ.ดอนจาน)
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (รพ.สต.คำบง สสอ.ห้วยผึ้ง)
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   เรื่อง สัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2563
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000