ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-10-20 17:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 3 (μg/m3)
PM 10 :3(μg/m3)
Thai AQI : 3
ค่าอุณหภูมิ :29.07 C
ค่า CO: 0.61 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 19 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม พ.ศ.2563   เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
16 ตุลาคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
8 ตุลาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ตุลาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานเภสัชกรขำนาญการ
30 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพ่ือย้าย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลสามชัย
29 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (พยาบาลวิชาชีพ)
29 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
29 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ 2 ราย
15 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 กันยายน พ.ศ.2563   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 กันยายน พ.ศ.2563   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
8 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศโรงพยาบาลสหัสขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
2 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2 กันยายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
1 กันยายน พ.ศ.2563   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. รวมจำนวน 11 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
29 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ
28 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหน่วยปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
26 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
21 สิงหาคม พ.ศ.2563   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000