ข่าวรอบรั่ว สสจ.กส.
"สสจ.กาฬสินธุ์" ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2562 และชี้แจงนโยบายสำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ร่วมพิธีเปิดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่"สสจกาฬสินธุ์" ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2563ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินสายงานแพทย์ชำนาญการพิเศษ
24 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
22 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรืองผลการตัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานทันตแพทย์ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
20 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศสถาบันพระบรมราชชนนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓ (การรับตรงจากพื้นที่)
20 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรือง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.คำม่วง)
20 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.คำม่วง)
16 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่งไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.ร่องคำ)
16 มกราคม พ.ศ.2563   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563ฉบับปรับปรุง 15มกราคม 2563
15 มกราคม พ.ศ.2563   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 มกราคม พ.ศ.2563   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ
14 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานนายแพทย์ชำนาญการ
9 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
2 มกราคม พ.ศ.2563   ขอเชิญชวนสมัครรับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
2 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานทันตแพทย์เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
2 มกราคม พ.ศ.2563   การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรปี 2563
27 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.สหัสขันธ์ 4 อัตรา)
27 ธันวาคม พ.ศ.2562   ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารรสุขทั่วไป ( ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาตาล อ.คำม่วง)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000