ข่าวประชาสัมพันธ์

15 กันยายน พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
15 กันยายน พ.ศ.2561   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561
14 กันยายน พ.ศ.2561   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14 กันยายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อทันตแพทย์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562
13 กันยายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
10 กันยายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับราชการ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
30 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
30 สิงหาคม พ.ศ.2561   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
23 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
22 สิงหาคม พ.ศ.2561   ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลนามน
21 สิงหาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
17 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
17 สิงหาคม พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
17 สิงหาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561
16 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
16 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561   รับย้ายข้าราชการ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561   แนวทางการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
2 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
26 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ