ข่าวประชาสัมพันธ์

15 สิงหาคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 สิงหาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 2 อัตรา ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
9 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ)
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
12 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
11 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานแพทย์แผนไทยชำนาญการ(รับเงินประจำตำแหน่ง)
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับแพทย์แผนไทยชำนาญการ
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ
2 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
26 มิถุนายน พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
25 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
25 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.สต.คงอุดม อ.ห้วยผึ้ง)
25 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักกายภาพบำบัด รพ.นาคู)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000