ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 6 ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

9 เมษายน พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(พยาบาลวิชาชีพ)
9 เมษายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
5 เมษายน พ.ศ.2564   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30
31 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดี ศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564
31 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
30 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
29 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติด้ชื้อไวรัสโคโรนา2019 (เพิ่มเติม)
26 มีนาคม พ.ศ.2564   กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
25 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับต้นสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2565 รอบนโยบายพิเศษ
24 มีนาคม พ.ศ.2564    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติมฯ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
19 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการสรรหาลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
15 มีนาคม พ.ศ.2564   รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
15 มีนาคม พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 มีนาคม พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานแพทย์แผนไทยชำนาญการ
10 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานแพทย์แผนไทย
9 มีนาคม พ.ศ.2564   เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 /2564
8 มีนาคม พ.ศ.2564   เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 1 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
5 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
5 มีนาคม พ.ศ.2564   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรับจ้างเหมาบริการ

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760