ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-08-07 19:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 3 (μg/m3)
PM 10 :3(μg/m3)
Thai AQI : 3
ค่าอุณหภูมิ :31.78 C
ค่า CO: 0.40 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 15 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

6 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 (เพ่ิมเติม)
6 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาสรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
5 สิงหาคม พ.ศ.2563   ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
4 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเล่ือน ขึ้นแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลนามน
4 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลสหัสขันธ์
4 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)
3 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
3 สิงหาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
31 กรกฎาคม พ.ศ.2563   แจ้งรายชื่อข้าราชการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1- 5
31 กรกฎาคม พ.ศ.2563   แจ้งผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1 )
24 กรกฎาคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ ๒ (รพ.สต.บ้านท่าไคร์ สสอ.เมืองกาฬสินธุ์)
23 กรกฎาคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
22 กรกฎาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สสจ.กาฬสินธ์ุ
17 กรกฎาคม พ.ศ.2563   แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
15 กรกฎาคม พ.ศ.2563   เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 กรกฎาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานเภสัชกรชำนาญการ
10 กรกฎาคม พ.ศ.2563   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 กรกฎาคม พ.ศ.2563   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
9 กรกฎาคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
3 กรกฎาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000