ข่าวประชาสัมพันธ์

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานสายงานเภสัชกร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต่าง ๆ
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายานต่าง ๆ
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่าง Master Plan ปี 2561-2564
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ อัตรา (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน)
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ
27 ตุลาคม พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
27 ตุลาคม พ.ศ.2560   ประชาสัมพันธ์ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
23 ตุลาคม พ.ศ.2560   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
20 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) รวมจำนวน ๔ อัตรา
17 ตุลาคม พ.ศ.2560   ประกาศเลื่อนสอบวันประเมินสมรรถนะครั้งที่3 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 ตุลาคม พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา
3 ตุลาคม พ.ศ.2560   ผลการคัดเลือกเพ่ือย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
3 ตุลาคม พ.ศ.2560   ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ