ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเภสัชกรชำนาญการ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ส่งสำเนาหนังสือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 2 ฉบับ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   โครงการเสริมสร้งศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อแจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
31 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29
30 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลจ้างเหมาบริการ(นักจัดการงานท่ัวไป)
30 มกราคม พ.ศ.2562   ตารางคำนวณเงินเดือน (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กส 0032.009/ว1418 ลว 30 มกราคม 2562
29 มกราคม พ.ศ.2562   คำอธิบายตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
28 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
25 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
24 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง เภสัชกร
15 มกราคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
15 มกราคม พ.ศ.2562   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561
14 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมินผลงานสายงานนายแพทย์ เพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่ง
11 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการสายงานต่าง ๆ
10 มกราคม พ.ศ.2562   ตารางการสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา
8 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป