ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มีนาคม พ.ศ.2562   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (โรงพยาบาลสหัสขันธ์)
20 มีนาคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
15 มีนาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย)
15 มีนาคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
15 มีนาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
13 มีนาคม พ.ศ.2562   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
8 มีนาคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
7 มีนาคม พ.ศ.2562   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2562
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รับย้ายข้าราชการ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน มกราคม 2562
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเภสัชกรชำนาญการ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ส่งสำเนาหนังสือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 2 ฉบับ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ประกาศนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   โครงการเสริมสร้งศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อแจ้งให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
31 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29
30 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลจ้างเหมาบริการ(นักจัดการงานท่ัวไป)