ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-02-26 20:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 65 (μg/m3)
PM 10 :68(μg/m3)
Thai AQI : 137
ค่าอุณหภูมิ :33.06 C
ค่า CO: 0.44 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 52 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

[ประชาชนทั่วไป] ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น [ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ] ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั่ว สสจ.กส.
"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจ"กาฬสินธุ์ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่” ระบบ FM ความถี่ 93 Mhz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร(เจ้าโสมพระมิตร) ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2563”สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563ข่าวประชาสัมพันธ์

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพร.กุฉินารายณ์
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (รพ.สต.โนนศิลาเลิง)
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.ร่องคำ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ รพร.กุฉินารายณ์)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาลบาลวิชาชีพ)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ ่34 และหลัดสูตร ผบต. รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2563
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพ.ท่าคันโท และรพ.ร่องคำ
31 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คำม่วง)
31 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.ร่องคำ
29 มกราคม พ.ศ.2563   เครื่องมือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบ 1 ปี2563
27 มกราคม พ.ศ.2563   แจ้งการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563
27 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่งไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , นักวิชาการเงินและบัญชี , พนักงานบริการ รพร.กุฉินารายณ์)
27 มกราคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่งไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โนนศิลาเลิง สสอ.ฆ้องชัย)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000