ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เมษายน พ.ศ.2561   กำหนดการรายงานตัวกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่ ประจำปี 2561
18 เมษายน พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17 เมษายน พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
17 เมษายน พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562
17 เมษายน พ.ศ.2561   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2561
10 เมษายน พ.ศ.2561   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจ
28 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Admissions
20 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมิน เลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ
19 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ๋์
16 มีนาคม พ.ศ.2561   การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 มีนาคม พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
15 มีนาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
9 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะขอประเมินเลื่อนเภสัชกรชำนาญการ
8 มีนาคม พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
7 มีนาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 อัตรา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน "MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล"
6 มีนาคม พ.ศ.2561   แบบสำรวจข้อมูลวิสัญญีวิทยาเพื่อการจัดสรรวิสัญญีพยาบาลเขต 7
5 มีนาคม พ.ศ.2561   แบบฟอร์มรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
2 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)