ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ธันวาคม พ.ศ.2560   ราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขต 7
13 ธันวาคม พ.ศ.2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
13 ธันวาคม พ.ศ.2560   รับย้ายข้าราชการ
12 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
12 ธันวาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2560
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จ.กาฬสินธุ์ ปี2561-2564
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานสายงานเภสัชกร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต่าง ๆ
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายานต่าง ๆ
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 60
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่าง Master Plan ปี 2561-2564
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ อัตรา (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน)
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนยื่นขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ