ข่าวประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
17 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
17 สิงหาคม พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
16 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
16 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561   รับย้ายข้าราชการ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561   แนวทางการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
2 สิงหาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
26 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
26 กรกฎาคม พ.ศ.2561   แนวทางการประเมินผลงานวิชาการให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมิน เภสัชกรชำนาญการ
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการตคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบ 1
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
17 กรกฎาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561    งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561   เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง