ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-06-01 13:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 5 (μg/m3)
PM 10 :5(μg/m3)
Thai AQI : 5
ค่าอุณหภูมิ :37.08 C
ค่า CO: 0.21 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 4 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั่ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

29 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เร่ือง ผลการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
25 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
25 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
19 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งสายงานทันตแพทย์
18 พฤษภาคม พ.ศ.2563   หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต/ผอ.สอ.เฉลิมพระเกียรติ และแนวทางการบริหารตำแหน่ง
14 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเินผลงานสายงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
12 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศดผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
7 พฤษภาคม พ.ศ.2563   รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
5 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
1 พฤษภาคม พ.ศ.2563   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
29 เมษายน พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
27 เมษายน พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผช.สสอ. (สสอ.หนองกุงศรี)
24 เมษายน พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เร่ืองผลการคัดเลือกบคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานนักกายภาพบำบัดชำนาญการ
23 เมษายน พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.ยางตลาด)
23 เมษายน พ.ศ.2563   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017 update 19-112019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000