ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ผลการคัดเลือกย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   รายละเอียดประกอบงบทดลอง 31 ต.ค. 61
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี
16 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561
16 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561
12 ตุลาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
12 ตุลาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2561
12 ตุลาคม พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
11 ตุลาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม
11 ตุลาคม พ.ศ.2561   รับย้ายข้าราชการ (ผอ.รพ.สต.)
5 ตุลาคม พ.ศ.2561   Master Plan & House Model 2562
4 ตุลาคม พ.ศ.2561   ขอเชิญชวนจัดตั้งสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข
4 ตุลาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข
4 ตุลาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข