ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน พ.ศ.2562   รายชื่อผลงานวิชาการ ปี 2562 สาขา คลีนิก ประเภท poster Presentaion
14 มิถุนายน พ.ศ.2562   รายชื่อผลงานวิชาการ ปี 2562 สาขา คลีนิก ประเภท oral Presentaion
14 มิถุนายน พ.ศ.2562   แบบฟอร์มการประเมินผลงานนำเสนอผลงานวิจัย
14 มิถุนายน พ.ศ.2562   กำหนดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการจังหวัดกาฬสินธู์
7 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
7 มิถุนายน พ.ศ.2562   ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
6 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
4 มิถุนายน พ.ศ.2562    ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าการประเมินผลสายงานฯ
27 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
27 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ
27 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเภสัชกรชำนาญการ
21 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ)
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (รพร.กุฉินารายณ์)
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รพ.สต.ดงอุดม อ.ห้วยผึ้ง)
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา