ข่าวประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 ฉบับปรับปรุงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนายการ จำนวน ๑ อัตรา ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่งว
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 32 และ ผบต.รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2561
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ SSF-M จำนวน 1 อัตรา
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ SSF-M
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ผลงานเลื่อนเป็นเภสัชกรชำนาญการ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
31 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพท. และรพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
31 มกราคม พ.ศ.2561   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16
30 มกราคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
30 มกราคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
29 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ต.ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ SSF-M
25 มกราคม พ.ศ.2561   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
22 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา