ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
11 มกราคม พ.ศ.2561   รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ปีงบประมาณ 2560
10 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
3 มกราคม พ.ศ.2561   ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 (19 th HA National Forum)
3 มกราคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่
3 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
29 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนเภสัชกรชำนาญการ
27 ธันวาคม พ.ศ.2560   เพลงประกอบการแข่งขันนวลีลางานกีฬาสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
26 ธันวาคม พ.ศ.2560   เอกสารกรอบประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ สสจ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561
20 ธันวาคม พ.ศ.2560   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
15 ธันวาคม พ.ศ.2560   ราคาอ้างอิงยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เขต 7
15 ธันวาคม พ.ศ.2560   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
13 ธันวาคม พ.ศ.2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
13 ธันวาคม พ.ศ.2560   รับย้ายข้าราชการ
12 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
12 ธันวาคม พ.ศ.2560   ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23
1 ธันวาคม พ.ศ.2560   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2560
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จ.กาฬสินธุ์ ปี2561-2564
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานสายงานเภสัชกร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต่าง ๆ