ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-11-30 01:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 29 (μg/m3)
PM 10 :30(μg/m3)
Thai AQI : 33
ค่าอุณหภูมิ :28.48 C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดี

คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   ผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผช.สสอ. รวมจำนวน 6 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
20 ตุลาคม พ.ศ.2564   แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566
10 ตุลาคม พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 ตุลาคม พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
6 ตุลาคม พ.ศ.2564   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
1 ตุลาคม พ.ศ.2564   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565
28 กันยายน พ.ศ.2564   ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) รพ.คำม่วง สสจ.กาฬสินธุ์
27 กันยายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
14 กันยายน พ.ศ.2564   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป
10 กันยายน พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 กันยายน พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
7 กันยายน พ.ศ.2564   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
1 กันยายน พ.ศ.2564   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสสจ.กาฬสินธุ์ (นักกายภาพบำบัดชำนาญการ)
1 กันยายน พ.ศ.2564   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสสจ.กาฬสินธุ์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
31 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน(สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
27 สิงหาคม พ.ศ.2564   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสสจ.กาฬสินธุ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760