ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ตุลาคม พ.ศ.2562   เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563
17 ตุลาคม พ.ศ.2562   เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
17 ตุลาคม พ.ศ.2562   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา
15 ตุลาคม พ.ศ.2562   การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 36
3 ตุลาคม พ.ศ.2562   แจ้งการตรวจสอบผลการประเมิน Cockpit รอบ 2 ปี 2562
28 กันยายน พ.ศ.2562   แบบฟอร์มพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ต.ค. 2562
26 กันยายน พ.ศ.2562   ภาพพระราชทาน พอ สว. จังหวัดกาฬสินธุ์
25 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
25 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
25 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ (ผอ.รพ.สต.) จำนวน 3 อัตรา
20 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
20 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง (จพ.พัสดุ/จพ.การเงินและบัญชี) รวม 2 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
13 กันยายน พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
13 กันยายน พ.ศ.2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 กันยายน พ.ศ.2562   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
9 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลกมลาไสย ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
6 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการฯ จำนวน 2 อัตรา
4 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ)
2 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
27 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000