ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561   บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561    งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561   คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (เฉพาะใบสมัคร)
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อส่งเอกสารประเมินบุคคลและผลงาน
9 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แบบกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน ปี 2561 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
9 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง"
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561   บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อประกอบการจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ขอส่งประกาศแพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
1 พฤษภาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รับต้นสังกัดโรงพยาบาลยางตลาด รอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562
27 เมษายน พ.ศ.2561   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก