ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กันยายน พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
13 กันยายน พ.ศ.2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 กันยายน พ.ศ.2562   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
9 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาลกมลาไสย ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
6 กันยายน พ.ศ.2562   เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการฯ จำนวน 2 อัตรา
4 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ)
2 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
27 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
27 สิงหาคม พ.ศ.2562   เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการฯ
27 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมินเลื่อนระดับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเภสัชกรชำนาญการ
15 สิงหาคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 สิงหาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
13 สิงหาคม พ.ศ.2562   เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จำนวน 2 อัตรา ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
9 สิงหาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ)
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
12 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
11 กรกฎาคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000