ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา :
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ ()
PM 2.5 : (μg/m3)
PM 10 :(μg/m3)
Thai AQI :
ค่าอุณหภูมิ : C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)


เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

11 สิงหาคม พ.ศ.2565   รับย้ายข้าราชการ
9 สิงหาคม พ.ศ.2565   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(พยาบาลวิชาชีพ)
9 สิงหาคม พ.ศ.2565   ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้ายและรับโอนให้ดำรงตำแหน่งว่าง จพ.ธุรการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
3 สิงหาคม พ.ศ.2565   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 8 ราย
2 สิงหาคม พ.ศ.2565   ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดี ศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
1 สิงหาคม พ.ศ.2565   รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
27 กรกฎาคม พ.ศ.2565   ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงานฯ
27 กรกฎาคม พ.ศ.2565   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
21 กรกฎาคม พ.ศ.2565   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (จำนวน 18 ราย)
11 กรกฎาคม พ.ศ.2565   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ(พยาบาลวิชาชีพ)
10 กรกฎาคม พ.ศ.2565   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 กรกฎาคม พ.ศ.2565   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565 สสจ.กาฬสินธุ์
8 กรกฎาคม พ.ศ.2565   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
6 กรกฎาคม พ.ศ.2565   แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
27 มิถุนายน พ.ศ.2565   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (จ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
24 มิถุนายน พ.ศ.2565   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 8 ราย
23 มิถุนายน พ.ศ.2565   ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
21 มิถุนายน พ.ศ.2565   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
10 มิถุนายน พ.ศ.2565   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 มิถุนายน พ.ศ.2565   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สสจ.กาฬสินธุ์

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760