ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-01-21 18:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 22 (μg/m3)
PM 10 :23(μg/m3)
Thai AQI : 22
ค่าอุณหภูมิ :31.30 C
ค่า CO: 0.80 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มกราคม พ.ศ.2564   ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. รวมจำนวน 5 อัตรา
18 มกราคม พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
15 มกราคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ
13 มกราคม พ.ศ.2564   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
13 มกราคม พ.ศ.2564   ประกาศโรงพยาบาลสหัสขันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
12 มกราคม พ.ศ.2564   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563
10 มกราคม พ.ศ.2564   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 มกราคม พ.ศ.2564   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
4 มกราคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลนาคู สสจ.กาฬสินธุ์
4 มกราคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
4 มกราคม พ.ศ.2564   การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2564
30 ธันวาคม พ.ศ.2563   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินลงาน (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
29 ธันวาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เร่ืองผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานแพทย์แผนไทย
29 ธันวาคม พ.ศ.2563   เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
22 ธันวาคม พ.ศ.2563   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 เพิ่มเติม
22 ธันวาคม พ.ศ.2563   ประกาศจังหว้ดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 ธันวาคม พ.ศ.2563   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 เพิ่มเติม
10 ธันวาคม พ.ศ.2563   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 ธันวาคม พ.ศ.2563   รายละเอียดประกอบงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
9 ธันวาคม พ.ศ.2563   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760